โปร…แจ๋วแหว๋ว ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 4 วัน 3 คืน

Print |

ราคาทัวร์ : 15,999.-

วันที่ : 29 ส.ค.56 - 1 ก.ย.56, 17-20, 20-23, 26-29, 27-30 ต.ค. 56
อลังการโชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม หยวนหมิง เครื่องบิน AIRBUS A380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดใน ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ วัดไปหลิน ช้อปปิ้งก๊กเป๋ย

Download :

รายละเอียดไฮไลท์: 

อลังการโชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม หยวนหมิง เครื่องบิน AIRBUS A380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดใน ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ วัดไปหลิน ช้อปปิ้งก๊กเป๋ย โชว์หยวนหมิง พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ช้อปปิ้งมาบุณครองเซินเจิ้น (หลอวู่ ซิตี้) หมู่บ้านวัฒนธรรม+โชว์ ซิตี้ทัวร์ ช้อปปิ้งนานธาน

กำหนดการเดินทางเดือน: สิงหาคม กันยายน ตุลาคม

วันแรก กรุงเทพ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น
วันที่สอง เซินเจิ้น – จูไห่ – วัดไปหลิน – ช้อปปิ้งก๊กเป๋ย – โชว์หยวนหมิง
วันที่สาม จูไห่ – เซินเจิ้น – พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งมาบุณครองเซินเจิ้น (หลอวู่ ซิตี้) – หมู่บ้านวัฒนธรรม+โชว์
วันที่สี่ เซินเจิ้น – ฮ่องกง – ซิตี้ทัวร์ – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพ

อัตราค่าบริการ

29 ส.ค.56 – 1 ก.ย.56
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ: 15,999.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน: -
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง): 15,999.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง): 14,999.-
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ: 3,900.-
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด: -

17-20, 26-29, 27-30 ต.ค. 56
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ: 17,999.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน: -
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง): 17,999.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง): 16,999.-
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ: 3,900.-
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด: -

20 – 23 ต.ค. 56
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ: 18,999.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน: -
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง): 18,999.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง): 17,999.-
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ: 3,900.-
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด : -