โปรสุดฮิต ทัวร์ เซินเจิ้น ฮ่องกง

โปรสุดฮิต ทัวร์ เซินเจิ้น ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน

โปรสุดฮิต ทัวร์ เซินเจิ้น ฮ่องกง

รายการทัวร์: โปรสุดฮิต ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน

รายละเอียดไฮไลท์: โปรสุดฮิต ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน

  • บินตรงสู่..ฮ่องกง โดยเครื่อง AIRBUS A380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก
  • ฮ่องกง
  • เซินเจิ้น
  • พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น
  • ช้อปปิ้งมาบุญครองเซินเจิ้น (หลอวู่ ซิตี้)
  • อลังการโชว์หน้าต่างโลก เซินเจิ้น
  • ฮ่องกง ซิตี้ทัวร์ ช้อปปิ้งนาธาน

วันแรก : กรุงเทพ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น

11.00 น. : คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรตส์ (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและบัตรที่นั่งแก่ทุกท่าน

13.45 น. : เหินฟ้าสู่ฮ่องกง โดยสายการบิน เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 384

17.30 น. : ถึง ฮ่องกง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอยู่ติดกับมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ของจีน โดยมาเก๊าอยู่ทางฝั่งตะวันตกห่างไปราว 61 กิโลเมตร เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านประมงเล็กๆ แห่งหนึ่ง ในเขตอำเภอซินอัน เมืองเซินเจิ้น หลังจากจีนพ่ายแพ้ในสงครามฝิ่นเกาะฮ่องกงและเกาลูน จึงถูกครอบครองโดยอังกฤษในปี 1842 และ 1860 ตามลำดับ ต่อมาภายหลังในปี 1898 อังกฤษได้ทำสัญญา‘เช่าซื้อ’พื้นที่ทางตอนใต้ของลำน้ำเซินเจิ้น ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า ‘เขตดินแดนใหม่’ รวมทั้งเกาะรอบข้างซึ่งมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กว่าเมื่อครั้งอังกฤษเข้ายึดครองในสมัยสงครามฝิ่นเกือบสิบเท่า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านโดยสารรถสู่เมืองเซินเจิ้น นำท่านเข้าที่พัก (พักที่เซินเจิ้น) SHAN SHUI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง : พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งมาบุญครองเซินเจิ้น (หลอวู่ ซิตี้) – อลังการโชว์หน้าต่างโลก

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น มีทั้งโบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิลปะ เปิดให้เข้าชมมาตั้งแต่ปี 1988 จากนั้นนำท่านชมร้าน ยาบัวหิมะ

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหมจีน อาทิ ผ้าห่มทำจากผ้าไหม เสื้อผ้า ผ้าพันคอ และสินค้าที่ระลึก ฯลฯ จากนั้นให้ท่านเพลิดเพลินกับการต่อราคาสินค้ามากกว่า 50% ที่คนไทยขนานนามว่า มาบุญครองเซินเจิ้น หรือหลอวู่ ซิตี้ ท่านจะพบกับสินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชื่อดังอาทิ AMANI, PRADA, GUCCI, BURBURRY, CARLIER, CHANEL, COACH, DIOR, FENDI, LOUIS VUITTON, CHOLE ฯลฯ

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมอลังการโชว์นานาชาติ ณ หน้าต่างโลก WINDOW OF THE WORLD แสดงโดยนักแสดงกว่า 100 ชีวิต จบการแสดง
นำท่านเข้าที่พัก (พักที่เซินเจิ้น) SHAN SHUI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม : เซินเจิ้น – ฮ่องกง – ซิตี้ทัวร์ – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางข้ามด่านสู่ฮ่องกง นำท่านเดินทางสู่ วิคทอเรีย VICTORIA ชมความสวยงามของอ่าววิคทอเรียที่มีชื่อเสียงระดับโลก และชมสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างอันทันสมัยยุคปัจจุบัน อาทิเช่น ตึก EXCHANGE SQUARE อาคาร BANK OF CHINA TOWER, ตึก HONG KONG BANK และตึกเอมไพร์ที่สูงที่สุด 101 ชั้น ณ ปัจจุบัน ฯลฯ จากนั้นเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของเกาะฮ่องกง

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ “อ่าวน้ำตื้น REPULSE BAY” หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้ สวนที่สุดแห่งหนึ่งและยังใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง นำท่านกราบนมัสการขอพรจากองค์รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณ ชายหาด REPULSE BAY นำท่านข้ามสะพานต่ออายุ ซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี สมควรแก่เวลาอิสระให้ท่านสนุกกับการ ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย หรือย่านถนนนาธานที่คนไทยเรียกกัน เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำชื่อดังนานาชนิด อาทิเช่น เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เข็มขัด, น้ำหอมหรือของเด็กเล่น ณ จุดช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิเช่น DUTY FREE SHOP, ST. MICHEAL, HARBOUR CITY, OCEEAN TERMINAL อีกทั้งท่านยังสามารถ เลือกซื้อของฝากของคุณหนูที่ TOY R US ฯลฯ

ค่ำ : *** อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน ***

21.15 น. : เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385

23.15 น. : ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ