โปรชิวชิว!!! บินตรงมาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน FD

Print |

ราคาทัวร์ : 9,999.-

วันที่ : 28-30, 29-31 ส.ค.56, 8-10, 22-24 ก.ย.56, 29 ก.ย.56 - 01 ต.ค.56
สัมผัส เป๋าฮื้อซีฟู้ต วัดไป๋หลิน สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่” ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป่ย โชว์หยวนหมิง ซิตี้ทัวร์มาเก๊า

Download :

รายละเอียดไฮไลท์:
สัมผัส the venetian ป๋าฮื้อซีฟู้ต วัดไป๋หลิน สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่” ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป่ย โชว์หยวนหมิง ซิตี้ทัวร์มาเก๊า

กำหนดการเดินทาง เดือน: สิงหาคม กันยายน ตุลาคม
วันที่: 28-30, 29-31 ส.ค.56, 8-10, 22-24 ก.ย.56, 29 ก.ย.56 – 01 ต.ค.56

logo airasia

เดินทางโดยสายการบิน Air Asia

วันแรก กรุงเทพฯ – มาเก๊า – จูไห่
วันที่สอง วัดไป๋หลิน – สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่” – ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป่ย – โชว์หยวนหมิง
วันที่สาม จูไห่ – ซิตี้ทัวร์มาเก๊า – เวเนเชี่ยน – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ:   9,999.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน:   -
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง):   -
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง):   -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ:   2,500.-
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด:   -