เซินเจิ้น

เซินเจิ้น เป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน เซินเจิ้น (Shenzhen) เป็นเมืองชายแดนริมฝั่ง อยู่ตรงข้ามกับเกาะฮ่องกง มีพื้นที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร เซินเจิ้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ เขตเมืองเซินเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น และ เขตมณฑลเซินเจิ้น เมื่อแต่ก่อนเมืองเซินเจิ้นเป็นเพียงแค่หมู่บ้านชาวประมง เมื่อปี คริสตศักราช 1980 เซินเจิ้นได้ถูกคัดเลือกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทำให้มีความเจริญและทันสมัยมากขึ้น มีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ อาคาร สำนักงาน โรงแรม และ สิ่งก่อสร้างต่างๆ และจำนวนประชากรก็เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า

เซินเจิ้น

เซินเจิ้น

จากการที่เซิ่นเจิ้นอยู่ใกล้ชิดกับเกาะฮ่องกงซึ่งเป็นอาณานิคมของอังกฤษที่มีความเจริญเซินเจิ้นจึงถูกสร้างให้เป็นเหมือนพื้นที่ทดลองแบบ Capitalism แบบสังคมนิยมของจีน และลักษณะที่ตั้งถูกเลือกเพื่อเป็นแหล่งดึงดูดอุตสาหกรรมต่างๆ จากเกาะฮ่องกงให้เข้ามาลงทุนจนในที่สุดกลายเป็นเมืองใหญ่ บริเวณสามเหลี่ยมแม่น้ำ จัดเป็นไข่มุกทางเศรษฐกิจแห่งสำคัญทางตอนใต้ของประเทศจีน และเป็นแหล่งรวมความทันสมัยแห่งหนึ่งในมณฑลกวางตุ้ง

มูลค่าการนำเข้าและส่งออกรวมของเมืองเซินเจิ้นยังมีสัดส่วนเป็น 1 ใน 7 ของมูลค่ารวมทั้งประเทศจีน สูงเป็นอันดับ 1 โดยรักษาระดับ มาได้ต่อเนื่อง 10 ปี นอกจากนี้ เมืองเซินเจิ้นยังเป็นชุมทางขนส่งและคมนาคมที่สำคัญ ทั้งทางทะเลและอากาศทางตอนใต้ของประเทศ โดยเฉพาะการเข้าออกของสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ที่บริเวณท่าเรือเมืองเซินเจิ้น มีปริมาณมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ และเป็นอันดับ 6 ของโลก สำหรับท่าอากาศยาน ในเมืองเซินเจิ้นก็ติดอันดับ 1 ใน 4 สนามบินใหญ่ของประเทศด้วย

เซินเจิ้น

เซินเจิ้น

ปัจจุบันเมืองเซินเจิ้นเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เซินเจิ้น มีสถานะเป็นเมืองในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ใหญ่ที่สุด และมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุด