ล่องเรือสำราญสุดหรู Star Pisces ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน

Print |

ราคาทัวร์ : 14,900.-

วันที่ : 6-8, 13-15, 20-22 ก.ย.56, 11-13, 18-20, 25-27 ต.ค.56, 1-3, 8-10, 15-17, 22-24 พ.ย.56, 29 พ.ย.56 - 01 ธ.ค.56, 6-8, 13-15 ธ.ค.56
ฮ่องกง เซินเจิ้น ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน ช้อปปิ้งสินค้าโอท็อป ล่องเรือ STAR PISCES วิคทอเรีย จิวเวอร์รี่ อ่าวน้ำตื้น วัดกังหัน ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

Download :

รายละเอียดทัวร์ไฮไลท์:

ฮ่องกง เซินเจิ้น ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน ช้อปปิ้งสินค้าโอท็อป ล่องเรือ STAR PISCES วิคทอเรีย จิวเวอร์รี่ อ่าวน้ำตื้น วัดกังหัน ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

กำหนดการเดินทางเดือน กันยายน
วันที่: 6-8, 13-15, 20-22 ก.ย.56, 11-13, 18-20, 25-27 ต.ค.56, 1-3, 8-10, 15-17, 22-24 พ.ย.56, 29 พ.ย.56 – 01 ธ.ค.56, 6-8, 13-15 ธ.ค.56

วันแรก: สนามบินดอนเมือง – ฮ่องกง – เซินเจิ้น
วันที่สอง: ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน – ช้อปปิ้งสินค้าโอท็อป – ฮ่องกง – เช็คอินเรือ STAR PISCES
วันที่สาม: ฮ่องกง – วิคทอเรีย – จิวเวอร์รี่ – อ่าวน้ำตื้น –วัดกังหัน – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

วันที่ 6-8, 13-15, 20-22 ก.ย 56
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ:   14,900.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน:   -
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง):   13,900.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง):  - 
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ:   4,900.-